Verschil wet banenafspraak en Quotumheffing

De Quotumwet houdt in dat werkgevers met meer dan 25 werknemers straks verplicht zijn om een percentage van hun personeelsbestand te laten bestaan uit mensen met een arbeidshandicap. Behalen ze dit percentage niet, dan volgt een boete.

In het sociaal akkoord van 11 april 2013 hebben het kabinet en sociale partners (werkgevers en werknemers) afgesproken dat ze banen gaan creëren bij reguliere werkgevers voor mensen met een arbeidsbeperking. In totaal gaat het om 125.000 extra banen (ten opzichte van de peildatum 1 januari 2013). 100.000 banen in de marktsector die in 2026 gerealiseerd moeten zijn en 25.000 banen bij de overheid die in 2024 gerealiseerd moeten zijn. De banenafspraak is een landelijke afspraak. Op landelijk niveau wordt gekeken of de werkgevers in de sector overheid en de werkgevers in de sector markt de aantallen hebben gerealiseerd die voor hun sector gelden.

De wet regelt een aantal belangrijke zaken die werkgevers nodig hebben om de mensen uit de doelgroep op de banen te plaatsen en om te monitoren of de werkgevers de extra banen in een jaar hebben gerealiseerd. Het tweede deel van de afspraak uit het sociaal akkoord is de quotumregeling.

Vanaf 1 januari 2018 geldt de quotumregeling al voor de overheid.

Wilt u weten hoe uw organisatie de volgende stappen zet naar een echte inclusieve bedrijfsvoering? Doe hier onze Disability Inclusion check en ontvang uw rapport op maat.

Quotumregeling voor wie?

Voor alle overheidswerkgevers die in 2017 25 of meer werknemers in dienst hebben. Het aantal werknemers wordt door het UWV uitgedrukt in verloonde uren (40.575 verloonde uren per jaar).

Op het moment dat het bedrijfsleven als totaal niet de aantallen behaalt zoals vastgelegd in de Banenafspraak zal ook de quotumwet in werking treden in het bedrijfsleven. Dit wordt jaarlijks geëvalueerd.

Waar moet u nu rekening mee houden?

Voor 2018 is het quotumpercentage vastgesteld op 1,93%

De heffing bedraagt € 5.000,00 per niet ingevulde baan. 25,5 verloonde uren per week wordt gezien als 1 baan.

Alle banen van mensen uit de doelgroep tellen mee.

Detacheringen en uitleencontructies tellen mee bij de inlenende werkgever.

Wie vallen er onder de doelgroep?

 1. Mensen die onder de Participatiewet vallen
 2. (Ex) vso/pro-leerlingen die zich schriftelijk hebben aangemeld bij UWV.
 3. Mensen met een Wsw-indicatie.
 4. Wajongers met arbeidsvermogen.
 5. Mensen met een Wiw-baan of ID-baan.
  1. De extra doelgroep voor de quotumregeling bestaat uit de volgende mensen:

6. Mensen met een medische beperking die is ontstaan voor hun 18e verjaardag of tijdens hun studie, die met een voorziening werken en dankzij deze voorziening WML kunnen verdienen, zonder voorziening kunnen zij dat niet. Zoals mensen met een visuele of auditieve uitdaging.

Wilt u weten hoe uw organisatie de volgende stappen zet naar een echte inclusieve bedrijfsvoering? Doe hier onze Disability Inclusion check en ontvang uw rapport op maat.

Doelgroepenregister

We zien veel organisaties blind varen op ‘iemand moet in het doelgroepenregister staan’ of ‘alleen kandidaten vanuit de participatiewet doelgroep’.

Wie er nu precies onder de doelgroep valt wisselt en het afgelopen jaar is daarin ook verandering in gekomen. Ook is het goed om te weten dat als uiteindelijk de quotumheffing  wordt berekend er wordt gekeken naar de situatie alleen binnen jouw organisatie en niet zoals bij de banenafspraak over het hele land/branche.

Tegenwoordig telt een bredere doelgroep ook mee: Mensen met een medische beperking die is ontstaan voor hun 18e verjaardag of tijdens studie, die met een voorziening werken en dankzij deze voorziening het WML kunnen verdienen, zonder voorziening kunnen zij geen WML verdienen. Voor veel blinde, slechtziende en dove kandidaten is dit het geval.

 

Banenafspraak Quotumregeling
Vrijwillige afspraak (sociaal akkoord) Wettelijke ‘stok achter de deur’
Alle werkgevers kunnen banen realiseren Alleen van toepassing op werkgevers met 25 of meer medewerkers
Alleen onderscheid tussen sector overheid en sector markt van belang Heffing op individueel werkgeversniveau
Inleenverbanden toegerekend aan inlenende sector (markt/overheid) Inleenverbanden toegerekend aan individuele inlenende werkgever met 25 werknemers of meer
 • Mensen die onder de Participatiewet vallen en die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen
 • € vso/pro-leerlingen die zich schriftelijk bij UWV hebben aangemeld
 • Mensen met een wsw-indicatie
 • Wajongers met arbeidsvermogen
Dezelfde doelgroep als bij de Banenafspraak. Toegevoegd is de groep:

5. Mensen met een medische beperking die is ontstaan voor hun 18e verjaardag of tijdens studie, die met een voorziening werken en dankzij deze voorziening het WML kunnen verdienen, zonder voorziening kunnen zij geen WML verdienen.

 

Bij wie telt de doelgroep mee voor de banenafspraken/quotumheffing?

 • Detacheringen en uitleenconstructies tellen mee bij de inlenende werkgever!
 • Ingekochte diensten tellen (nog) niet mee voor de opdrachtgever. Tellen mee voor opdrachtnemer. Zoals catering, groenvoorziening, etc.

 

Voor wie is de quotumregeling al ingegaan?

 • Voor alle overheidswerkgevers die in 2017, 25 of meer werknemers in dienst hebben
 • Het aantal werknemers wordt door het UWV uitgedrukt in verloonde uren                   (40.575 verloonde uren per jaar)
 • Voor 2018 is het quotumpercentage vastgesteld op 1,93%
 • % is bepalend hoeveel werknemers een werkgever in dienst moet hebben om aan Banenafspraak te voldoen

 

Quotumheffing in vogelvlucht:

 • Heffing bedraagt € 5.000,00 per niet ingevulde baan
 • Één baan = 25,5 verloonde uren per week
 • Alle banen van mensen uit de doelgroep tellen mee
 • Ook arbeidsplaatsen <25,5 uur (naar rato)
 • Heffingen voor het eerst in 2020 over het jaar 2019
 • Zorgt de OV in 2018 collectief voor voldoende banen, dan stopt de quotumregeling..

Vanaf 2018 is er geen uitstroom doelgroepenregister op grond van de T + 2 regeling

Wilt u weten hoe uw organisatie de volgende stappen zet naar een echte inclusieve bedrijfsvoering? Doe hier onze Disability Inclusion check en ontvang uw rapport op maat.

Lees hier alles over social return.


Tags:
Werkgevers

Blog

 
 

Ontdek jij je verborgen talent?

Meld je aan via ons contactformulier en geef je talent de kans op ontdekking