Wat is de participatiewet? En wat betekent dit voor uw bedrijf?

Per 1 januari 2015 is de participatiewet van kracht. Deze wet voegt de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Wajong samen. De participatiewet heeft als doel dat jong gehandicapten gaan werken naar vermogen.

Vrouwen die achter computer werken

Mensen met een ziekte of handicap die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben, hebben mogelijk recht op Wajong. Het gaat dan om mensen die nooit meer kunnen werken. Zij krijgen van UWV een Wajong-uitkering als ze voldoen aan de voorwaarden. Jong gehandicapten die wel kunnen werken, krijgen van de gemeente een bijstandsuitkering als ze voldoen aan de voorwaarden. En soms ook hulp bij het vinden van geschikt werk.

Het is één regeling voor iedereen die in staat is om te werken. Voor mensen die echt niet kunnen werken, blijft er een sociaal vangnet.

Vanuit hieruit is de Banenafspraak ontstaan. De Banenafspraak in het kort:

  • Het kabinet heeft met sociale partners een afspraak gemaakt om extra banen bij reguliere werkgevers voor mensen met een beperking te creëren.
  • Het gaat om 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking in 2026 bij reguliere werkgevers ten opzichte van de nulmeting op 1 januari 2013, waarvan 100.000 in de marktsector en 25.000 in de overheidssector. Deze aantallen zijn verdeeld over de jaren.
  • Als één baan wordt geteld een baan van 25,5 verloonde uren per week. Banen groter of kleiner dan 25,5 uur per week tellen naar rato mee.
  • Alle werkgevers, groot en klein, kunnen de extra banen realiseren.
  • Monitoring of de doelstelling is gehaald, gebeurt landelijk per sector (markt en overheid), niet per individuele werkgever.
  • Pas als de banenafspraak te weinig banen oplevert, volgt de activering van de quotumregeling.

Ben jij op zoek naar talenten met sensorisch talent?