Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:
– Ctalents B.V.: de eigenaar van de website.
– Gebruik(en): alle denkbare handelingen.
– U: de gebruiker (bezoeker) van de website.
– De content: alle in de website aanwezige inhoud.

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maakt inbreuk op intellectuele rechten.
Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan Ctalents B.V. te worden verzocht.

PRIVACY STATEMENT CTALENTS B.V.
september 2018

 1. Inleiding

Ctalents B.V. hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie van haar websitebezoekers, kandidaten, werknemers en zelfstandigen. Ctalents B.V. heeft daarom dit privacy statement opgesteld. Ctalents B.V. behandelt en beveiligt de aan haar toevertrouwde persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig. Met deze privacy statement geeft Ctalents B.V. u inzicht hoe Ctalents B.V. in voorkomende situaties conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met uw persoonsgegevens omgaat.

 1. Wie zijn wij

Ctalents B.V., Amsteldijk 53 hs, 1074 HX te Amsterdam. Ctalents B.V. is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en heeft daarmee zeggenschap over de verwerking van de persoonsgegevens en stelt het doel en de middelen voor de verwerking vast.
Ctalents B.V. schakelt soms andere bedrijven in om diensten voor haar uit te voeren. Ctalents B.V. blijft in deze situaties verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Met deze bedrijven maakt Ctalents B.V. contractuele afspraken over de omgang met uw persoonsgegevens, zodat uw privacy gewaarborgd blijft.

 1. Technische informatie

Wanneer u onze website bezoekt verzamelt de website automatisch informatie over de (apparaten van) onze bezoekers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over informatie met welk apparaat de website wordt bezocht, het IP-adres van uw apparaat, het IP-adres van uw Internet Service Provider, het besturingssysteem dat u gebruikt, datum en tijd van uw bezoek, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt, de door u bezochte pagina’s en de informatie die u heeft bekeken op de website, de geo locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt naar en download van de website. Wij gebruiken deze technische informatie voor het beheer van de website en ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van onze website.

 1. Cookies

Ctalents B.V. maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Zo zijn wij in staat te bekijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Zodoende kunnen wij onze website beter aanpassen op de gebruikersvoorkeuren van onze bezoekers. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op uw computer worden opgeslagen. Bij een volgend bezoek aan onze website worden deze kleine stukjes informatie herkend wat uw bezoek eenvoudiger maakt.

 1. Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens

In de volgende gevallen is het ons toegestaan uw gegevens te bewaren en verwerken:

 • Als u Ctalents B.V. toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op verzoek van u vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
 • Als verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Ctalents B.V. rust.
 • Als de verwerking noodzakelijk is om uw of andermans vitale belangen te beschermen.
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Ctalents B.V. is opgedragen.
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Ctalents B.V. of van een derde, behalve wanneer uw belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden die tot bescherming van uw persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.
 1. Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden gebruikt om de aan u aangeboden (HR)-diensten zo goed mogelijk te kunnen verlenen, waaronder uitzenden, detachering, bemiddeling, payroll, salarisadministratie, personeelsmanagement, persoonlijke ontwikkeling & inzetbaarheid en werving & selectie.

Ctalents B.V. gebruikt uw gegevens voor onderstaande doeleinden:

 • Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar brengen.
 • Om u op de hoogte te brengen van interessante aanbiedingen van producten van Ctalents B.V. en derden.
 • Gewerkte uren te registreren en te verwerken in ons salarissysteem.
 • Uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met een bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten.
 • U te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld (opt-in).
 • Een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren.
 • Onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan (het vanuit de overheid opgelegde doeleinde) om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen.
 • Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen.
 • Ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens te verwerken in het kader van een pre-employment screening.
 • Voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen.
 • Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole.
 • Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering.
 • Subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen.
 • Als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder, maar niet beperkt tot, identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.
 1. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u

Ctalents B.V. kan als u werkzoekende, kandidaat, gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer, zelfstandig ondernemer en/of zakelijke relatie bent van Ctalents B.V., de onderstaande persoonlijke gegevens verwerken. U bent zelf verantwoordelijk dat de door u aangedragen persoonlijke gegevens juist en up to date zijn.

Werkzoekende of kandidaat

 • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens.
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht.
 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring.
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan.
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof.
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring.
 • Op vrijwillige basis andere content waarmee u uzelf voorstelt (video, foto).
 • Gegevens komend uit het assessment zoals de IQ test en persoonlijkheidstest.
 • Achtergrond van de kandidaat wat betreft zintuiglijke uitdaging (doof, slechthorend, blind, slechtziend) in verband met zwaarwegend bedrijfsbelang.
 • Op vrijwillige basis via welk kanaal u terecht bent gekomen bij Ctalents B.V., de uitkeringssituatie en of u in het doelgroepregister bent opgenomen.
 • Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge van of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet.

Gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer en zelfstandig ondernemer

Indien u voor Ctalents B.V. of haar opdrachtgevers kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt, kan Ctalents B.V. onderstaande gegevens verwerken:

 • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, bank- en/of girorekeningnummer en andere contactgegevens.
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht.
 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring.
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan.
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof.
 • Nationaliteit, BSN, identiteitsbewijs (kopie identiteitsbewijs) en een eventuele werkvergunning.
 • Gegevens in het kader van een pre-employment screening.
 • Gegevens betreffende de aard en inhoud van de vorige arbeidsbemiddelingen, alsmede betreffende de beëindiging ervan.
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring.
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie.
 • Op vrijwillige basis andere content waarmee u uzelf voorstelt (video, foto).
 • Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge van of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet.
 1. Derden

Ctalents B.V. kan uw persoonsgegevens doorgeven aan andere entiteiten van Ctalents B.V., haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens Ctalents B.V. diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens”.

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Ctalents B.V. heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

 

 1. Uw rechten

Wij hechten er waarde aan dat u makkelijk gebruik kan maken van uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u gebruik wenst te maken van één van de u toekomende en hieronder benoemde rechten kunt u zoals onderstaand wordt omschreven contact met ons opnemen.

Inzage en/of wijzigen gegevens

U kunt ons op elk gewenst moment via info@ctalents.nl of 020-6765416 dan wel per brief via Amsteldijk 53 hs, 1074 HX Amsterdam, verzoeken aan te geven welke (categorieën van) gegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden dat gebeurt, van welke bron de gegevens komen en welke bewaartermijnen door ons worden gehanteerd.

Daarnaast kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen om uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Mocht onverhoopt blijken dat wij verkeerde persoonsgegevens van u hebben verstrekt zullen wij dit rectificeren.

Mocht u beschikken over een eigen besloten web-omgeving of een portal, dan kunt u mogelijk ook zelf uw gegevens (gedeeltelijk) aanvullen, verbeteren of verwijderen.

Wanneer wij uw persoonlijke gegevens hebben gewijzigd stellen wij u hiervan op de hoogte.

Verwerking van uw gegevens beperken

Wanneer u het niet eens bent met de inhoud van de gegevens die wij van u bewaren, kunt u een verzoek indienen tijdelijk de verwerking van uw gegevens te beperken. Wij wachten dan met het verspreiden van uw gegevens tot deze naar uw mening weer op orde zijn. U kunt een verzoek tot een verwerkingsbeperking op elk gewenst moment via info@ctalents.nl of 020-6765416 dan wel per brief op Amsteldijk 53 hs, 1074 HX Amsterdam indienen.

Wanneer wij verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken stellen wij u hiervan op de hoogte.

Recht om gegevens over te dragen

U kunt de persoonsgegevens die wij over u bewaren, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm opvragen via info@ctalents.nl of 020-6765416. U bent volledig vrij deze informatie over te dragen aan derde.

Recht om vergeten te worden

Wanneer u geen gebruik meer wenst te maken van onze diensten kunt u een verzoek indienen van verwijdering van al uw persoonlijke gegevens. U kunt ons op elk gewenst moment via info@ctalents.nl of 020-6765416 dan wel per brief op Amsteldijk 53 hs, 1074 HX Amsterdam verzoeken al uw gegevens te verwijderen.

U kunt daarnaast uw eventueel verleende toestemming om uw gegevens te verwerken op elk moment intrekken. Wij zullen de verwerking van uw persoonsgegevens waarvoor u toestemming had verleend staken. Het intrekken van uw toestemming heeft echter geen invloed op de verwerkingen die al hebben plaatsgevonden.

Procedure, responstermijn en kosten

Wij proberen uw verzoeken als genoemd in dit hoofdstuk zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand te behandelen. Wij zijn verplicht uw identiteit te controleren voordat aan uw verzoeken kan worden voldaan. Uw verzoeken worden in beginsel elektronisch behandeld, tenzij dat niet mogelijk is of u anders verzoekt.

Voor de behandeling van uw voornoemde verzoeken brengen wij u in beginsel geen kosten in rekening, tenzij uw verzoeken buitensporig zijn, kennelijk ongegrond of indien u bij het recht op inzage om bijkomende kopieën verzoekt.

Beveiliging

Ctalents B.V. doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Alleen geautoriseerde hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Ctalents B.V. met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

 1. Bewaartermijn

Ctalents B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en conform de wettelijke bewaartermijnen.

 

 1. Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Ctalents B.V., dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via info@ctalents.nl of Amsteldijk 53 hs, 1074 HX te Amsterdam. U kunt onze afdeling klachtenafhandeling ook telefonisch bereiken via telefoonnummer 020-6765416.

Indien u het niet eens bent met het gebruik door Ctalents B.V. van uw persoonsgegevens, kunt u eveneens een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 1. Wijzigingen

Ctalents B.V. behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen of te wijzigen. Geen van de bepalingen uit het privacy statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Ctalents B.V., en een betrokkene.

 1. Overige bepalingen

Op de bepalingen uit deze privacy statement en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.

 1. Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van `cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Ethische code:

 • We houden ons aan de wet.
 • We respecteren mensenrechten en elkaar.
 • Wij tolereren geen omkoping en corruptie.
 • We houden ons aan de regels met betrekking tot financieel gedrag, denk hierbij aan fraude, belastingontduiking en het faciliteren van belastingontduiking en witwassen.
 • We vermijden belangenconflicten.
 • Wij registreren geschenken en gastvrijheid.
 • We concurreren eerlijk, waarbij wij respectvol en betrouwbaar zijn bij al onze activiteiten.
 • We beschermen vertrouwelijke informatie en privégegevens van onze klanten als mensen.
 • We geven om gezondheid, veiligheid en welzijn.
 • We zorgen voor het milieu.